Α.1 ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
 1. Η συνένωση όλων των Γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Σχολείων της Ελλάδας για τον συντονισμό, μελέτη και προβολή των προβλημάτων, την ουσιαστική συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες λειτουργίας των σχολείων, την προάσπιση και διεύρυνση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, ουσιαστικά την κατάργηση στην πράξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της παραπαιδείας, την ανάπτυξη και προαγωγή της Παιδείας, με απώτερο στόχο τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 2. Η πλήρης κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των σύγχρονων αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο εκπαιδευτικό και άλλο αναγκαίο προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, δωρεάν παροχή βιβλίων και συγγραμμάτων, δημόσια δωρεάν ασφάλιση – σίτιση– μεταφορά για όλους κ.α.), ένταξη των κοινοτικών κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό. Καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία του σχολείου.
 3. Η διασφάλιση της αποκλειστικής  υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν μόρφωση όλων των παιδιών χωρίς μεταβίβαση «αρμοδιοτήτων» στην τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς.
 4. Η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή.
 5. Η γενίκευση ενός τύπου σχολείου, που θα παρέχει σε όλους τους μαθητές, ως την ενηλικίωση και βιολογική ωρίμανση, τη βασική γενική μόρφωση. Καθιέρωση Ενιαίου Δωδεκάχρονου Σχολείου γενικής μόρφωσης (κατάργηση των χωριστών βαθμίδων και των ανισότιμων σχολικών δικτύων ), σαν απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνον των πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και της όποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που θα εξασφαλίζει ώστε όλοι οι μαθητές να κατακτούν τη βασική γενική μόρφωση.
 6. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των παιδιών σε διδακτήρια πρωινά σύγχρονα, άνετα και υγιεινά, ιδιοκτησίας του κράτους,  με όλη τη σύγχρονη υποδομή (αυλές, εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, υποδομές σίτισης, ξεκούρασης, παιδικές χαρές κ.ά. ) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας.  Η διοργάνωση –σε χρόνο εκτός σχολικού προγράμματος- εκδηλώσεων και συλλογικών λειτουργιών από τους βασικούς συντελεστές της σχολικής κοινότητας: τα Μαθητικά Συμβούλια, τους συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων. Από κοινού ή διακριτά. Ψυχαγωγικού, ενημερωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, αθλητικού χαρακτήρα. Με ισχυρούς νομοθετικούς φραγμούς αποτροπής κάθε λογής εμπορευματοποίησης του σχολικού κτιρίου –συνολικά ή τμημάτων του- από ιδιώτες, επιχειρηματίες και κάθε λογής «μη κερδοσκοπικούς» κατ όνομα οργανισμούς και ΜΚΟ.
 7. Η καταγραφή όλων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η εξασφάλιση ειδικής αγωγής. Εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υγειονομικής φροντίδας,  εξασφάλιση εργασίας για όσους μπορούν να εργαστούν. Στήριξη και ειδική βοήθεια μέσα στο δημόσιο σχολείο των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 8. Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στη μόρφωση για όλα τα παιδιά  των προσφύγων και μεταναστών μεριμνώντας παράλληλα ώστε να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.
 9. Η ίδρυση Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών μετά το 12χρονο σχολείο, ενταγμένων στο εκπαιδευτικό σύστημα, για τα επαγγέλματα που δεν χρειάζονται πανεπιστημιακές σπουδές, που θα παρέχουν ουσιαστική ειδίκευση και πλήρη επάρκεια για την άσκηση επαγγέλματος, χωρίς ανάγκη πιστοποίησης.
 10. Η αναδιαμόρφωση μιας αληθινά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης με ισότιμα ιδρύματα, τμήματα και σχολές, που θα παρέχουν πλήρη επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική ικανότητα στους αποφοίτους τους  και θα αναπτύσσουν την έρευνα με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της γενικής προόδου και ευημερίας.
 11. Η ισότιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Σχολείου για ολοκλήρωση του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου, με την ενίσχυση στην απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματός τους.
 12. Η διεκδίκηση για δημιουργία μόνιμων θέσεων και πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (φύλαξης, καθαριότητας, τραπεζοκόμων, γραμματείας, βιβλιοθήκης,  επιστασίας και επιστημονικού προσωπικού στήριξης του εκπαιδευτικού έργου  (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).
 13. Η ανάπτυξη της Αισθητικής Αγωγής και της Καλλιτεχνικής παιδείας, της Φυσικής Αγωγής και της σχολικής άθλησης, η εξασφάλιση μόνιμων καθηγητών και ωρών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και υποδομών για ολοκληρωμένη εξασφάλιση όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η προώθηση και ανάπτυξη της άθλησης και του πολιτισμού.
 14. Η ολοκληρωμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με ενιαία αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα εξασφαλίζει τη διδασκαλία τουλάχιστον μιας γλώσσας από την Δ΄ Δημοτικού, η άριστη γνώση της οποίας θα βεβαιώνεται από τον απολυτήριο τίτλο σπουδών των μαθητών
 15. Η ριζική αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων ώστε, επιστημονικά και παιδαγωγικά επεξεργασμένα, επικεντρωμένα στα θεμελιακά στοιχεία της γνώσης, να παρέχεται ουσιαστική μόρφωση συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, το μάθημα με την κοινωνική ζωή ώστε να δίνουν μια σφαιρική και συγκροτημένη εικόνα για τη ζωή.
 16. Η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους.
 17. Η συμπαράσταση στις μαθητικές κοινότητες για πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα κι έξω από το σχολείο για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, άλλους Συλλόγους Γονέων, τα εργατικά σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους κ.ά.
 18. Η ενθάρρυνση των μαθητών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της δράσης, της διεκδίκησης και της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής των συμβουλίων τους (στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση) στα συλλογικά όργανα  του σχολείου.
 19. Η προστασία της υγείας των μαθητών με την εφαρμογή σύγχρονου θεσμού σχολικής υγιεινής και ύπαρξη σχολιάτρων.

Η επιδίωξη για συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.

Διαβάστε Περισσότερα
Α.2 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
 1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, μαζικούς φορείς, κρατικές δομές, επιστημονικά και εργατικά σωματεία.
 2. Η ενημέρωση των γονέων για τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών των οργανώσεων γονέων.
 3. Η έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων με σκοπό την προώθηση των σκοπών των οργανώσεων  γονέων  και πάντα στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης των μελών.
 4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης των Οργανώσεων γονέων.
 5. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.
 6. Η εκπροσώπηση των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων  στις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας των Δήμων.
 7. Η ουσιαστική συμμετοχή στο Σχολικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας και τις επιτροπές κυλικείου, εκδρομών κ.α.
 8. Η τακτική, ισότιμη και αρμονική συνεργασία των οργάνων διοίκησης των Οργανώσεων γονέων με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης  για την υλοποίηση των σκοπών του.
 9. Η συμμετοχή και στενή συνεργασία  με τις Οργανώσεις Γονέων από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τεταρτοβάθμιο όργανο.
 10. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, παραστάσεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων για την υλοποίηση των σκοπών των οργανώσεων γονέων.

Κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών των οργανώσεων γονέων.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων  που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή εκπαιδευτικός, φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ. των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωματείου. Για τον σκοπό αυτό ο Δ/ντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον την πρώτη φορά δεν ψηφίσουν γονείς, που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δε συμμετέχει στο συμβούλιο της  σχολικής κοινότητας, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Σύλλογος γονέων ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα. Συστεγαζόμενα σχολεία δεν μπορεί να έχουν ενιαίο σύλλογο, εκτός από τα σχολεία που λειτουργούν ενιαία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Για την ίδρυση συλλόγου γονέων χρειάζονται το λιγότερο 21 γονείς, οι οποίοι σε  γενική συνέλευση  θα αποφασίσουν για το καταστατικό του και θα εκλέξουν προσωρινή διοίκηση.

Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο της έδρας της σχολικής μονάδας, στην οποία επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και την ημερομηνία, ώστε να γίνει η εγγραφή του συλλόγου στο πρωτοδικείο.

Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

Τότε, η προσωρινή διοίκηση φροντίζει ώστε να γίνουν αρχαιρεσίες σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98 , το άρθρο 2 του Ν. 2621/98 & το άρθρο 51 Ν. 4415/2016 και μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Πρωτοδικείο.

Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η σχολική επιτροπή  υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων  και των υπαρχόντων του συλλόγου.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.2 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας  συγκροτούν μία ένωση γονέων.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Για την ίδρυση Ένωσης Συλλόγων Γονέων απαιτούνται δυο τουλάχιστον σύλλογοι γονέων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας και η ίδια διαδικασία (21 γονείς  από τουλάχιστον δύο  συλλόγους γονέων).

Αν σε κάποιο Δήμο ή  Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα, ή Δημοτική Κοινότητα υπάρχει μόνο ένα σχολείο, ο σύλλογος γονέων του συμμετέχει απευθείας στην Ομοσπονδία μ’ έναν εκπρόσωπο.

Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας.

Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές (ολιγάριθμες σχολικές μονάδες), ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.

Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.

ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Για την ίδρυση Ομοσπονδίας απαιτούνται τουλάχιστον δύο ενώσεις της ίδιας Περιφέρειας ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας και η προαναφερόμενη διαδικασία (21 γονείς  από τουλάχιστον δύο  Ενώσεις γονέων).

Διαβάστε Περισσότερα