Α.2 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

  1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, μαζικούς φορείς, κρατικές δομές, επιστημονικά και εργατικά σωματεία.
  2. Η ενημέρωση των γονέων για τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών των οργανώσεων γονέων.
  3. Η έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων με σκοπό την προώθηση των σκοπών των οργανώσεων  γονέων  και πάντα στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης των μελών.
  4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης των Οργανώσεων γονέων.
  5. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.
  6. Η εκπροσώπηση των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων  στις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας των Δήμων.
  7. Η ουσιαστική συμμετοχή στο Σχολικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας και τις επιτροπές κυλικείου, εκδρομών κ.α.
  8. Η τακτική, ισότιμη και αρμονική συνεργασία των οργάνων διοίκησης των Οργανώσεων γονέων με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης  για την υλοποίηση των σκοπών του.
  9. Η συμμετοχή και στενή συνεργασία  με τις Οργανώσεις Γονέων από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τεταρτοβάθμιο όργανο.
  10. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, παραστάσεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων για την υλοποίηση των σκοπών των οργανώσεων γονέων.

Κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών των οργανώσεων γονέων.