Δ.2 ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα Όργανα του Οργανώσεων Γονέων και οι Εκπρόσωποί  τους στα υπερκείμενα όργανα, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση  ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.

Ο αριθμός των υποψηφίων για τη διοίκηση και την ελεγκτική επιτροπή των οργανώσεων γονέων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που ορίζει το καταστατικό.

Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκλογές για διοικητικό συμβούλιο,  ελεγκτική επιτροπή και εκπροσώπων στην υπερκείμενη οργάνωση γίνονται ταυτόχρονα. (Αριθμός εκπροσώπων, Ν.1264 άρθρο 9)