Δ.4 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από τον Νόμο Όργανα (Σχολικό Συμβούλιο, Ένωση Συλλόγων Γονέων κλπ), θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών της Σχολικής Μονάδας που λειτουργεί ο Σύλλογος.

Σε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες, δεν επιτυγχάνεται η συμμετοχή γονέων που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, και στην Ένωση Γονέων.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας (1/3), εντός των νομίμων προθεσμιών.

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων στις Ενώσεις Γονέων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Η  σταυροδότηση για τους εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων.

Υποθέτουμε ότι στις εκλογές εκπροσωπούνται όλοι οι μαθητές του σχολείου (π.χ. 300), τότε θα εκλέγονταν 10 εκπρόσωποι (1/30 μαθητές).

  1. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα). Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, η σταυροδότηση έχει ως εξής: Το 40% του 10 είναι 4 και επομένως μπαίνουν μέχρι 4 σταυροί.
  2. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής (περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια). Στην απλή αναλογική οι σταυροί είναι τόσοι όσοι εκλέγονται(10).

Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2 συλλόγους στην Ένωση Γονέων, δεν μπορεί να ψηφίσει 2 φορές (ή παραιτείται και καταλαμβάνει άλλος τη θέση του ή δεν ψηφίζει δυο φορές). Το ίδιο ισχύει και για όποιον είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία από 2 Ενώσεις κ.ο.κ.

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων για την οικεία Ομοσπονδία Γονέων είναι ένας (1) εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων – μελών της Ένωσης Γονέων. Διευκρινίζεται ότι οι Σύλλογοι, από τους οποίους θα υπολογιστεί ο αριθμός μαθητών που εκπροσωπούνται, θα πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί και από τη  Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων. Σε περίπτωση υπολοίπου από εκατόν πενήντα (150) και πάνω,  εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ενώσεις που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριακοσίων (300) μαθητών, εκλέγεται ένας  (1) εκπρόσωπος.

Οι εκπρόσωποι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) εκλέγονται με μονοσταυρία.

Το μέτρο εκλογής εκπροσώπων  της Ομοσπονδίας Γονέων για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (1500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης. Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ομοσπονδίες που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.