Δ.5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

 1. Στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα επικυρωμένα.
  Στα πρακτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά  τις εκλογές, ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός και ο έλεγχος περί του ορθού υπολογισμού των εκπροσώπων σε κάθε πρωτοβάθμια και υπερκείμενη οργάνωση.
  Η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο Δήμο, βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων.
 1. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συν βεβαίωση της Διεύθυνσης με τη δύναμη των μαθητών της σχολικής μονάδας, για τη διαπίστωση του 1/3.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

Στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.

 1. Στον οικείο Δήμαρχο, τη σύνθεση του οργάνου και τον εκπρόσωπό του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
 2. Στις  οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

 1. Στη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, επικυρωμένα, και η οποία προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την απαρτία και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει τη Συνομοσπονδία Γονέων (ΑΣΓΜΕ).
 2. Στον οικείο Περιφερειάρχη, τη σύνθεση του Δ.Σ.
 3. Στην ΑΣΓΜΕ, τα ονόματα των εκλεγμένων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.

Δ. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ ανακοινώνει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.