Γ.1.2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σχολικά Συμβούλια

Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

 • τον σύλλογο των διδασκόντων
 • το ΔΣ του συλλόγου γονέων
 • τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο,  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος».

 1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης
 2. Πρόεδρος: ο διευθυντής του σχολείου, που διορίζει ένα από τα μέλη γραμματέα
 3. Λειτουργεί νόμιμα με τα παρόντα μέλη (αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα)
 4. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον  χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε όποτε  το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο
 5. Συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 6. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου.
 7. Μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία.
 8. Είναι απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, στα οποία θα καταχωρείται η πρόσκληση του προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Καταγράφεται η γνώμη των μειοψηφούντων μελών.
 9. Θέματα αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.
 10. Τα σχολικά συμβούλια συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους αλλά μπορούν να πραγματοποιούν και κοινές συνεδριάσεις.
 11. Το σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου.