Β.4 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΓΜΕ)

Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.

 

Σε περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων ή υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος, τότε τη σύγκληση – και μόνο – της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Γονέων ή της Ομοσπονδίας Γονέων ή της ΑΣΓΜΕ, κατά περίπτωση, έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ο Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα. 

 

Καθήκον των ανωτέρων οργάνων είναι να βοηθούν στην ίδρυση οργάνων της  κατώτερης βαθμίδας.

Οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:

 

α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.

β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.

γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου του επόμενου μονού έτους.

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους.

 

Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές δεν τηρηθούν επακριβώς και μετατεθούν επ’ ολίγον, οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις υπερκείμενες οργανώσεις, μόνο εφόσον οι αρχαιρεσίες τους πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενική Συνέλευση της υπερκείμενης οργάνωσης και εφόσον κατατεθούν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο των μελών του Συλλόγου, αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες (οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση) και έχει αποφασιστικό χαρακτήρα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την  οικονομική τους τακτοποίηση,  μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται (ο αριθμός των υποψηφίων μελών στα όργανα – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – που προβλέπονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στο καταστατικό).

Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει στον σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων και τα στοιχεία  επικοινωνίας.(Στοιχεία Γονέων)

Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).

 • Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων γονέων των σχολείων του ίδιου δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
 • Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
 • Η Γενική Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Γονέων όλης της χώρας.

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.

Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

 • Από τον Σύλλογο Γονέων : εκπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
 • Από την Ένωση Γονέων : ο εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
 • Από την Ομοσπονδία Γονέων : εκπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία (ΑΣΓΜΕ).

 

Εκλέγονται, επίσης, αναπληρωματικοί εκπρόσωποι.


ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Η θητεία των Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια.

Η θητεία των μελών των Οργάνων των Οργανώσεων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων τους λήγει αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα παιδιά τους δεν φοιτούν πλέον σε Σχολική Μονάδα, οπότε αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στη Δ.Ε.Π. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο του Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει ανήλικο παιδί που φοιτά σε σχολική μονάδα.

Αν ο γονέας δεν έχει πλέον παιδί μαθητή, αυτός αυτοδίκαια αποχωρεί από όλα τα όργανα των γονέων.

Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεων κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοίκησης, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για τον σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του. (Θητεία – Όργανα)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής.

Αν υπάρχουν ελλείψεις σε εκπροσώπους π.χ  στη ΔΕΠ και στην υπερκειμένη οργάνωση, εκλέγονται και οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι  που προβλέπονται από το καταστατικό και τον νόμο.

Για να εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις παραπάνω βαθμίδες, η θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων του δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες.

Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, που λειτουργεί σε κάθε σχολείο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη και είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποδίδει τα σχετικά παραστατικά στη Σχολική Επιτροπή.

Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σχολικά Συμβούλια

Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

 • τον σύλλογο των διδασκόντων
 • το ΔΣ του συλλόγου γονέων
 • τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο,  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος».

 1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης
 2. Πρόεδρος: ο διευθυντής του σχολείου, που διορίζει ένα από τα μέλη γραμματέα
 3. Λειτουργεί νόμιμα με τα παρόντα μέλη (αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα)
 4. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον  χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε όποτε  το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο
 5. Συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 6. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου.
 7. Μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία.
 8. Είναι απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, στα οποία θα καταχωρείται η πρόσκληση του προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Καταγράφεται η γνώμη των μειοψηφούντων μελών.
 9. Θέματα αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.
 10. Τα σχολικά συμβούλια συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους αλλά μπορούν να πραγματοποιούν και κοινές συνεδριάσεις.
 11. Το σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου.
Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 1. Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
 • α) Τον Διευθυντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 • β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.
 • γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
 • δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
 • ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου.

Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα κυλικείο, αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων κ.λπ. η επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από:

 • α) Έναν Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
 • β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από όλους τους συλλόγους των σχολικών μονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.
 • γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
 • δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων.
 • ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών μονάδων.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του συγκροτήματος.

 1. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

 1. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.
Διαβάστε Περισσότερα