Β.1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων  που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή εκπαιδευτικός, φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ. των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωματείου. Για τον σκοπό αυτό ο Δ/ντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον την πρώτη φορά δεν ψηφίσουν γονείς, που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δε συμμετέχει στο συμβούλιο της  σχολικής κοινότητας, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Σύλλογος γονέων ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα. Συστεγαζόμενα σχολεία δεν μπορεί να έχουν ενιαίο σύλλογο, εκτός από τα σχολεία που λειτουργούν ενιαία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Για την ίδρυση συλλόγου γονέων χρειάζονται το λιγότερο 21 γονείς, οι οποίοι σε  γενική συνέλευση  θα αποφασίσουν για το καταστατικό του και θα εκλέξουν προσωρινή διοίκηση.

Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο της έδρας της σχολικής μονάδας, στην οποία επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και την ημερομηνία, ώστε να γίνει η εγγραφή του συλλόγου στο πρωτοδικείο.

Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

Τότε, η προσωρινή διοίκηση φροντίζει ώστε να γίνουν αρχαιρεσίες σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98 , το άρθρο 2 του Ν. 2621/98 & το άρθρο 51 Ν. 4415/2016 και μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Πρωτοδικείο.

Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η σχολική επιτροπή  υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων  και των υπαρχόντων του συλλόγου.