Β.2 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας  συγκροτούν μία ένωση γονέων.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Για την ίδρυση Ένωσης Συλλόγων Γονέων απαιτούνται δυο τουλάχιστον σύλλογοι γονέων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας και η ίδια διαδικασία (21 γονείς  από τουλάχιστον δύο  συλλόγους γονέων).

Αν σε κάποιο Δήμο ή  Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα, ή Δημοτική Κοινότητα υπάρχει μόνο ένα σχολείο, ο σύλλογος γονέων του συμμετέχει απευθείας στην Ομοσπονδία μ’ έναν εκπρόσωπο.

Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας.

Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές (ολιγάριθμες σχολικές μονάδες), ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.

Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος.