Β.3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.

ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Για την ίδρυση Ομοσπονδίας απαιτούνται τουλάχιστον δύο ενώσεις της ίδιας Περιφέρειας ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας και η προαναφερόμενη διαδικασία (21 γονείς  από τουλάχιστον δύο  Ενώσεις γονέων).