Β.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

  • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο των μελών του Συλλόγου, αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες (οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση) και έχει αποφασιστικό χαρακτήρα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την  οικονομική τους τακτοποίηση,  μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται (ο αριθμός των υποψηφίων μελών στα όργανα – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – που προβλέπονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στο καταστατικό).

Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει στον σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων και τα στοιχεία  επικοινωνίας.(Στοιχεία Γονέων)

Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).

  • Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων γονέων των σχολείων του ίδιου δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
  • Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
  • Η Γενική Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Γονέων όλης της χώρας.

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.

Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

  • Από τον Σύλλογο Γονέων : εκπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
  • Από την Ένωση Γονέων : ο εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
  • Από την Ομοσπονδία Γονέων : εκπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία (ΑΣΓΜΕ).

 

Εκλέγονται, επίσης, αναπληρωματικοί εκπρόσωποι.


ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Η θητεία των Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια.

Η θητεία των μελών των Οργάνων των Οργανώσεων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων τους λήγει αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα παιδιά τους δεν φοιτούν πλέον σε Σχολική Μονάδα, οπότε αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στη Δ.Ε.Π. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο του Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει ανήλικο παιδί που φοιτά σε σχολική μονάδα.

Αν ο γονέας δεν έχει πλέον παιδί μαθητή, αυτός αυτοδίκαια αποχωρεί από όλα τα όργανα των γονέων.

Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεων κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοίκησης, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για τον σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του. (Θητεία – Όργανα)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής.

Αν υπάρχουν ελλείψεις σε εκπροσώπους π.χ  στη ΔΕΠ και στην υπερκειμένη οργάνωση, εκλέγονται και οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι  που προβλέπονται από το καταστατικό και τον νόμο.

Για να εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις παραπάνω βαθμίδες, η θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων του δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες.