Δ.6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την Δ4/662/23-12-1998 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, οι Οργανώσεις Γονέων υποχρεούνται να προσαρμόσουν (τροποποιήσουν) τα καταστατικά τους. (D4)

Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των Οργανώσεων Γονέων  αναγνωρίζονται ως Οργανώσεις όσοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2621 /1998.

Καλό είναι, όμως, να γίνει προσπάθεια τροποποίησης των παλιών καταστατικών, ώστε να βοηθηθούν οι επόμενοι γονείς που θα συμμετέχουν στους συλλόγους.

Μπορούν να βοηθήσουν, ως υποδείγματα, τα σχέδια καταστατικών που επεξεργάστηκε η ΑΣΓΜΕ (για Σύλλογο, Ένωση, Ομοσπονδία).

Για την τροποποίηση των καταστατικών αποφασίζει η Καταστατική Γενική Συνέλευση (με αυξημένη συμμετοχή των μελών όπως ορίζει το κάθε καταστατικό) που συγκαλείται με πρόσκληση όπου αναγράφονται τα άρθρα που προτείνονται για τροποποίηση.

 

Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο της έδρας τους, στην οποία επισυνάπτεται το πρακτικό της απόφασης της Γ.Σ. και ενυπόγραφη κατάσταση παρόντων .

Η τροποποίηση γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

Διαβάστε Περισσότερα
Δ.7 ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Σχετικά με την ύπαρξη και λειτουργία συλλόγων γονέων των μαθητών που φοιτούν στις γυμνασιακές και λυκειακές τάξεις, που είναι προσαρτημένες σε γυμνάσιο (Δ4/65/28-01-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ)  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

  1. Οι εν λόγω τάξεις αποτελούν λειτουργικά ενιαία και αδιαίρετη σχολική μονάδα με το γυμνάσιο, από το οποίο εξαρτώνται (κεντρικό), σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την έγκριση λειτουργία τους, όπου προβλέπεται με σαφήνεια η εξάρτηση και η έκδοση τίτλων σπουδών κ.λ.π. εγγράφων από το ανεξάρτητο γυμνάσιο.
  2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των γυμνασιακών και λυκειακών τάξεων έχει ο Διευθυντής του Γυμνασίου, στο οποίο είναι προσαρτημένες και ο σύλλογος των διδασκόντων του γυμνασίου αυτού.
  3. Κατά συνέπεια τα γυμνάσια και οι γυμνασιακές και λυκειακές τάξεις τους έχουν έναν διευθυντή, ένα σύλλογο διδασκόντων κοινά υπηρεσιακά βιβλία, κοινό αρχείο, έναν σύλλογο γονέων, ένα σχολικό συμβούλιο και ένα συμβούλιο σχολικής κοινότητας.

4. Ύστερα από τα ανωτέρω για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων και την ομαλότερη λειτουργία των εν λόγω τάξεων, οι γονείς των μαθητών, των γυμνασιακών και λυκειακών τάξεων, συμμετέχουν αυτοδίκαια στον σύλλογο γονέων του γυμνασίου από το οποίο εξαρτώνται έχοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών που προβλέπει το καταστατικό του.

Διαβάστε Περισσότερα