ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 1. Ερώτηση : Ποια είναι τα όργανα συλλογικής έκφρασης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των δημόσιων σχολείων ? Ποια είναι η διάρθρωση των οργανώσεων γονέων ?

Απάντηση:  Στο επίπεδο κάθε σχολικής μονάδας από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στις δραστηριότητες του οποίου μπορούν να συμμετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών του εν λόγω σχολείου. Στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι γονείς έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή. Ανώτατο όργανο του Συλλόγου Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση των Γονέων.

Οι συνεδριάσεις των ΔΣ των Συλλόγων πρέπει να ανακοινώνονται δημόσια και να είναι ανοικτές σε όλους τους γονείς.

Εάν σε ένα σχολείο οι γονείς δεν έχουν συγκροτήσει σύλλογο, ο/η Δ/ντής-ντρια του σχολείου ή ο/η προϊστάμενος/η του αντίστοιχου νηπιαγωγείου έχουν την υποχρέωση ΚΑΙ ΜΟΝΟ να συγκαλέσουν συνέλευση γονέων για την ίδρυση συλλόγου.

Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα:

 • για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
 • για μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)
 • για αντιπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου

Οι θέσεις μέλους ΔΣ και ΕΕ είναι ασύμβατες, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα κάποιος μέλος ΔΣ και ΕΕ.

Στο επίπεδο κάθε Δήμου  ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας

οι Σύλλογοι Γονέων συγκροτούν την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων. Οι Σύλλογοι συμμετέχουν στην Ένωση Γονέων διαμέσου των αντιπροσώπων τους οι οποίοι εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης κάθε 2 χρόνια. Προϋπόθεση για να γίνει ένας Σύλλογος Γονέων μέλος της Ένωσης, είναι στις εκλογές για αντιπροσώπους στην Ένωση να συμμετείχαν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου.

Στο επίπεδο κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας οι Ενώσεις Γονέων συγκροτούν Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.

Σε επίπεδο χώρας οι Ομοσπονδίες συγκροτούν την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ).

 

 1. Ερώτηση : Ποια είναι τα όργανα των οργανώσεων γονέων ?

Απάντηση :  Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όργανο ελέγχου η Ελεγκτική Επιτροπή αυτών.

3.Ερώτηση: Τα συλλογικά όργανα των γονέων εκπροσωπούνται επίσημα σε θεσμούς της σχολικής κοινότητας και σε θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ?

Απάντηση : Οι σύλλογοι γονέων εκπροσωπούνται στους παρακάτω θεσμούς της σχολικής κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ του Συλλόγου Γονέων έχουν συμμετάσχει γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου:

 • Σχολικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, το προεδρείο του 15μελούς (στην Β’ βάθμια εκπαίδευση) και εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Συγκαλείτε με ευθύνη του Δ/ντή του σχολείου τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και συζητά ζητήματα που απασχολούν την σχολική κοινότητα.

 

 • Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας το οποίο αποτελείται από τον Δ/ντή του σχολείου, εκπροσώπους του συλλόγου διδασκόντων (έναν όταν πρόκειται για την Α’βάθμια, δυο όταν πρόκειται για την Β’βάθμια), έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, έναν εκπρόσωπο του 15μελούς (στην Β΄βάθμια εκπαίδευση). Το Συμβούλιο Σχολικής κοινότητας φροντίζει για την καταγραφή των αναγκών του σχολείου σε αναλώσιμα και την έγκαιρη ενημέρωση της Σχολικής επιτροπής του Δήμου.

Τα σχολεία εκπροσωπούνται στους παρακάτω θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από την Ένωση Γονέων. Η εκπροσώπηση και οι διεκδικήσεις σαφώς δεν αφορούν μόνο τα σχολεία που είναι μέλη της Ένωσης αλλά το σύνολο των σχολείων και των μαθητών:

 • Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ). Ο ρόλος της είναι να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, την ανέγερση και επισκευές των σχολικών κτιρίων, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. Απαρτίζεται από: ένα μέλος του Δημοτικού συμβουλίου που είναι πρόεδρος, έναν διευθυντή σχολείου Α΄βάθμιας εκπαίδευσης, έναν δ/ντή σχολείου Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, έναν εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών. Δεν έχει αποφασιστικό αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 • Σχολική Επιτροπή Α’βάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της είναι η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των μαθητών, των τμημάτων, των αιθουσών, την παλαιότητα και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολείων της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο που είναι δημοτικός σύμβουλος, Δ/ντές, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, πολίτες που προτάθηκαν από δημοτικές παρατάξεις και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της είναι αντίστοιχος με αυτόν της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας και αφορά τις σχολικές μονάδες της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Η σύνθεση είναι αντίστοιχη με την Σχολική Επιτροπή της Α’ βάθμιας με την διαφορά ότι εδώ συμμετέχει και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων.
 1. Ερώτηση : Ποιοι συμμετέχουν στη Γ.Σ. του Συλλόγου ?

Απάντηση :  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεών (συνδρομή),  μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται.

 

 1. Ερώτηση : Κάθε πότε γίνονται εκλογές στους Συλλόγους Γονέων, Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ΑΣΓΜΕ ?

Απάντηση : Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:

α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.

β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.

γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου του επόμενου μονού έτους.

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους.

 Οι εκλογές σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα (από τους συλλόγους γονέων έως την ΑΣΓΜΕ) των Οργανώσεων Γονέων πρέπει να γίνονται το ίδιο σχολικό έτος όπως σωστά αναφέρεται στο Ν.4415/2016  και αυτό για να υπάρχει ενιαίο εκλογικό σώμα από τα πρωτοβάθμια έως το τεταρτοβάθμιο όργανο που πρέπει να αποτυπώνει το σύνολο των γονέων που ψήφισαν και τον αριθμό που εκπροσωπούν στο σύνολο των μαθητών που έχουν τα σχολεία που συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

 

 1. Ερώτηση : Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις σε κάποιο ΔΣ και δεν  καλύπτονται όλες  οι θέσεις ?

Απάντηση :  Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεως κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοικήσεως, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) επαρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του.

 1. Ερώτηση : Πως εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή ? Πότε γίνονται οι εκλογές ?

Απάντηση :  Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Ο χρόνος και η διάρκεια των εκλογών μπορεί να αποφασιστεί στην Γ.Σ. και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.

 

 1. Ερώτηση :Το ΔΣ του Συλλόγου μπορεί να ζητήσει την κατάσταση των μαθητών και τα στοιχεία των γονιών του σχολείου ?

Απάντηση :   Η Διεύθυνση της Σχολικής μονάδας υποχρεούται να παραδώσει στο απερχόμενο Δ.Σ. και στην Εφορευτική Επιτροπή τις καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών του σχολείου, όπως επίσης και τις καταστάσεις με τα στοιχεία των γονιών πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  Γ/ΕΞ/1235/25-02-2010 και Γ/ΕΞ/2084-1/23-04-2013) για τη διασφάλιση της νομιμότητας της συμμετοχής και της εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών.

 1. Ερώτηση : Πως και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα καταθέτονται οι υποψηφιότητες για τα όργανα ?

Απάντηση :  Οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα καταθέτονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη των εκλογών όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων για τα προβλεπόμενα όργανα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται από το καταστατικό.

Π.χ. για 7μελές Δ.Σ οι υποψηφιότητες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 7 ή για 3μελή Ελεγκτική επιτροπή οι υποψηφιότητες λιγότερες από 3.

 

 1. Ερώτηση : Μπορούν να υπάρξουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ?

Απάντηση :  Ναι, μπορούν να κατατεθούν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.

 

 1. Ερώτηση : Πως εκλέγονται τα όργανα του συλλόγου και με ποιο εκλογικό σύστημα διεξάγονται οι εκλογές ?

Απάντηση :  Τα όργανα του συλλόγου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση  ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή με το πλειοψηφικό στην περίπτωση που υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 

 1. Ερώτηση : Ποια η διάφορα μεταξύ της απλής αναλογικής (περισσότερα τους ενός ψηφοδέλτια) και του πλειοψηφικού (ενιαίο ψηφοδέλτιο) ? Πόσους σταυρούς βάζουμε σε κάθε περίπτωση ?

Απάντηση :  Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα.

 

 

 1. Ερώτηση: Για τους αντιπροσώπους για την Ένωση πως προκύπτει ο αριθμός των αντιπροσώπων και πόσους σταυρούς βάζουμε στο ενιαίο και πόσους σε περισσότερα ψηφοδέλτια ?

Απάντηση: Ο αριθμός των αντιπροσώπων προκύπτει διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των μαθητών του σχολείου δια του 30 όπου βγαίνει ο αριθμός των εν δυνάμει αντιπροσώπων που μπορούν να εκλεγούν. Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εν δυνάμει εκλεγομένων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο  και σε περισσότερα ψηφοδέλτια οι σταυροί προτίμησης ισούται με τον αριθμό των εν δυνάμει εκλεγομένων.

 1. Ερώτηση :Πως ορίζεται το εκλογικό μέτρο και πως κατανέμονται οι έδρες στα όργανα ?

Απάντηση Στην περίπτωση της απλής αναλογικής (περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια) το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη).

 

 1. Ερώτηση : Πώς και με ποιο τρόπο συγκροτείται το νέο ΔΣ. ? Πως εκλέγεται το προεδρείο ?

Απάντηση : Εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήξη των αρχαιρεσιών ο/η πλειοψηφών/ουσα σύμβουλος υποχρεούται να συγκαλέσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. για τη σύσταση και ανάδειξη προεδρείου. Η ανάδειξη και εκλογή του προεδρείου γίνεται με τη διαδικασία των προτάσεων και με μυστική ψηφοφορία ξεχωριστά για κάθε θέση (για τις θέσεις του προεδρείου μπορεί να προταθεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τους σταυρούς προτίμησης  που έλαβε στις αρχαιρεσίες).

 

 1. Ερώτηση : Στις αρχαιρεσίες μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι γονείς ?

Απάντηση : Στις αρχαιρεσίες μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές. Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος. Η εκπροσώπηση των παιδιών προσμετράτε 1 φορά όχι δύο στους δυο γονείς.

 1. Ερώτηση : Μπορεί να ψηφίσει κάποιος γονέας με εξουσιοδότηση ή με επιστολική ψήφο ?
  Απάντηση :
  Όχι, δεν μπορεί να ψηφίσει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση, ούτε με επιστολική ψήφο.

 

 1. Ερώτηση : Πότε θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από το Νόμο Όργανα (Σχολικό Συμβούλια, Ένωση Συλλόγων Γονέων κλπ) ?

Απάντηση :  Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου, θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) των  ανήλικων μαθητών (και ΟΧΙ των γονιών) που φοιτούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.

 1. Ερώτηση : Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το μέτρο του 1/3 ?

Απάντηση :  Σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας  και στην Ένωση Γονέων.

 

 

 

 

 

 1. Ερώτηση : Ποιο είναι το μέτρο για την εκπροσώπηση στα υπερκείμενα όργανα ?

Απάντηση :  Για την Ένωση είναι, ένας 1 εκπρόσωπος ανά 30 μαθητές των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες και έχει επιτευχθεί το 1/3. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος.  Για την Ομοσπονδία, ένας (1) εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων – μελών της Ένωσης Γονέων. Σε περίπτωση υπολοίπου από εκατό πενήντα (150) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Για την ΑΣΓΜΕ, ένας (1) εκπρόσωπος ανά  (1.500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης. Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσια πενήντα (750) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος.

 

 1. Ερώτηση : Μπορεί κάποιος εκλεγμένος να εκπροσωπήσει στα υπερκείμενα όργανα παραπάνω από ένα Σύλλογο, Ένωση, Ομοσπονδία ?

Απάντηση :  Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2 ή και παραπάνω συλλόγους στην Ένωση Γονέων, δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από 1 φορά, απαραιτήτως παραιτείται από τη θέση του εκπροσώπου από τους υπόλοιπους συλλόγους και στην Ένωση συμμετέχει σαν Εκπρόσωπος του συλλόγου που θα επιλέξει με γραπτή του δήλωση. Το ίδιο ισχύει και για όποιον είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία από 2 ή και περισσότερες Ενώσεις κοκ.

 

 1. Ερώτηση : Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων ή υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος ?

Απάντηση :  Σε περίπτωση που υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος, τότε, τη σύγκληση και μόνο, της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων έχει υποχρέωση να συγκαλέσει  ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και τη διενέργεια εκλογών. Σε περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων φροντίζουμε για την ίδρυση με βάση τον αστικό  κώδικα.

 1. Ερώτηση : Ποια είναι η διαδικασία τροποποίησης των καταστατικών ?

Απάντηση : Για την τροποποίηση των καταστατικών αποφασίζει η Καταστατική Γενική Συνέλευση (με αυξημένη συμμετοχή των μελών όπως ορίζει το κάθε καταστατικό)  που συγκαλείτε με πρόσκληση όπου αναγράφοντα τα άρθρα που προτείνονται για τροποποίηση.

Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο της έδρας τους, στην οποία επισυνάπτεται το πρακτικό της απόφασης της Γ.Σ. και ενυπόγραφη η κατάσταση των παρόντων .

Η τροποποίηση γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

 

 1. Ερώτηση : Ποιος είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των δαπανών των σχολείων για αναλώσιμα και συντήρηση του εξοπλισμού?

Απάντηση : Είναι ο Δήμος. Οι σχετικοί πόροι αντλούνται :

 • από τους «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΚΑΠ» που μοιράζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους σε 3 δόσεις κάθε έτος.
 • από τον «Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων – ΦΗΧ». Οι πολίτες καταβάλουν αυτό τον φόρο μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ο Δήμος μπορεί να αντλεί από τον ΦΗΧ πόρους για τη λειτουργία των σχολείων.
 1. Ερώτηση : Ποιος είναι υπεύθυνος για έργα επισκευών και επέκτασης των σχολικών υποδομών? με ποιους πόρους?

Απάντηση : Από τότε που εφαρμόστηκε ο «Καλλικράτης» η μέριμνα για τα σχολικά κτίρια δόθηκε στους Δήμους. Για συντηρήσεις και έργα μικρής έκτασης οι πόροι αντλούνται από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Για την περίπτωση μεγαλύτερων έργων όπως επέκταση και ανέγερση νέων σχολείων οι πόροι αντλούνται από άλλες χρηματοδοτήσεις όπως το ΕΣΠΑ ή επιπλέον επιχορηγήσεις από το Δήμο.

 1. Ερώτηση : Ποιος καλύπτει το κόστος του βοηθητικού προσωπικού των σχολείων (καθαριότητα, φύλαξη)?

Απάντηση : Ο Δήμος.

Πάγιο αίτημα  μας είναι η κάλυψη με μόνιμο προσωπικό καθαριότητας σε 8ωρη βάση σε κάθε σχολείο για να εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

Πάγιο αίτημα μας είναι η φύλαξη όλων των σχολείων σε πρωινή και απογευματινή βάση από μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να αξιοποιούνται οι σχολικές εγκαταστάσεις από τους συλλόγους γονέων και τα παιδιά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

 1. Ερώτηση : Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις απόψεις για την οικονομική επιβάρυνση των γονέων για ανάγκες λειτουργίας των σχολείων ?

Απάντηση : Οι Σύλλογοι Γονέων πρέπει να διεκδικούν δυναμικά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων από δημόσιους πόρους υπερασπιζόμενοι τον Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Αυτά τα χρήματα είναι “δικά μας λεφτά”. Τα έχουμε πληρώσει όλοι μας μέσα από τη φορολογία.

Όσον αφορά τις «χορηγίες» από επιχειρήσεις, δεν αποτελεί λύση διότι :

 • εισάγει ιδιωτικά συμφέροντα μέσα στα σχολεία και πολλές φορές τα παιδιά αποτελούν για τις εταιρείες “διαφημιστικό κοινό”.
 • καλλιεργεί στην εκπαιδευτική κοινότητα τη νοοτροπία του «ζητιάνου» για τα αυτονόητα.
 • εδραιώνει το πελατειακό σύστημα και κρύβει αδιαφανείς συναλλαγές.
 • Επιπλέον δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να πάρει την ευθύνη από “ατυχήματα” που μπορούν να συμβούν μέσα στο σχολείο.
Διαβάστε Περισσότερα
Πρότυπα έγγραφα Ομοσπονδίας
Διαβάστε Περισσότερα
Πρότυπα έγγραφα για Ενώσεις
Διαβάστε Περισσότερα
Πρότυπα έγγραφα για Συλλόγους
Διαβάστε Περισσότερα
Νομοθεσία – Διευκρινιστικές απαντήσεις
Διαβάστε Περισσότερα