Κωδικοποίηση Λειτουργίας

Ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές

Οδηγίες Εκλογών

Άρθρο 52 εκλογή εκπροσώπων

Πρακτικό Εκλογών Γονέων

Στοιχεία Γονέων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΓΣ ΣΧΟΛ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΣΧΟΛ

ν.1566-85

Τροποποιήσεις Συκγρότησης Οργάνων

Διαβάστε Περισσότερα
Εκλογικές διαδικασίες-ν.2621/98

1.Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας ( Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ), είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.

2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι:

– Το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του.
– Στις Γεν. Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπει ο νόμος. (περισσότερα…)

Διαβάστε Περισσότερα