Διαβίβαση πρόσκλησης Τακτικού Απολογιστικού Συνεδρίου Α.Σ.Γ.Μ.Ε.

Το Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. σε συνεδρίασή του, αποφάσισε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ( Συνέδριο ) να γίνει στις 24 – 6 – 2018, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10π.μ. μέχρι 4 μ.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Λογιστών ( Αθήνα Κάνιγγος 27, 5ος όροφος ), σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΣΓΜΕ θα διεξαχθεί μια βδομάδα μετά την ίδια μέρα, ώρα και τόπο δηλ, την Κυριακή 01-07-2018 στις 10 π.μ. .

Τα θέματα είναι:

 1. Εκλογή Προεδρείου
 2. Διοικητικός Απολογισμός – Προγραμματισμός
 3. Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός
 4. Τοποθετήσεις των Συνέδρων
 5. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
 6. Προτάσεις – Ψηφίσματα

 

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ.4 του Καταστατικού της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. (Ν. Αρ. Μ. Συνομοσπονδιών 70/28-2-05 ) κάθε νέα Ομοσπονδία για να λάβει μέρος ως τακτικό μέλος στην Γενική Συνέλευση στις 24-6-2018 θα πρέπει να έχει γίνει μέλος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. τουλάχιστον 8 μέρες πριν, δηλαδή μέχρι τις 16-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και όλων των εγγράφων ).

Μαζί με την αίτηση εγγραφής` του Δ.Σ. της νέας Ομοσπονδίας προς το Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4, όπου θα αναφέρεται ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται το καταστατικό της Συνομοσπονδίας και ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των υπολοίπων οργάνων της Διοίκησης, πλην των παραπάνω πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της Ομοσπονδίας 2
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού των εκλογών της Ομοσπονδίας στο οποίο θα αναγράφονται οπωσδήποτε:
 • Οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι , Ενώσεις – Μέλη της Ομοσπονδίας, ο αριθμός των εκπροσώπων που η κάθε Ένωση έχει στην Ομοσπονδία και ο αριθμός των μαθητών τους που αντιπροσωπεύεται στην Ομοσπονδία (συμμετοχή στις εκλογές για πρωτοβάθμια ).
 • Τα ονόματα και οι Διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
 • Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των εκπροσώπων για την Α.Σ.Γ.Μ.Ε., που σύμφωνα με το νόμο εξέλεξε η Ομοσπονδία.
 • Τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους-μέλη των Ενώσεων που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία
 • Το δικαίωμα εγγραφής των Ομοσπονδιών – μελών πενήντα ΕΥΡΩ (50€ )

Τη διετή συνδρομή των πενήντα ΕΥΡΩ (50€ ) ανά αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας – μέλους που έχει εκλεγεί για την Α.Σ.Γ.Μ.Ε.

 1. Βεβαίωση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τον αριθμό των μαθητών των σχολικών μονάδων ανά Ένωση της Ομοσπονδίας, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στις αρχαιρεσίες μέσω των γονέων τους
 2. Ονόματα και αριθμό των αντιπροσώπων των Ενώσεων προς την αντίστοιχη Ομοσπονδία. ( υπενθυμίζουμε ότι ,το μέτρο εκλογής εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Γονέων για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά (1.500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης. Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ομοσπονδίες που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.)

Για το Δ.Σ της Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ31052018_prosklisi_sinedriou_asgme