Διαβίβαση πρόσκλησης Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου Α.Σ.Γ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρόσκλησης Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου Α.Σ.Γ.Μ.Ε.


Το Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. στη συνεδρίασή του, αποφάσισε η τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) να γίνει στις 29 – 09 – 2019, ημέρα Κυριακή, και ώρα 9π.μ. μέχρι 6μ.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Λογιστών ( Αθήνα, Κάνιγγος 27, 5ος όροφος ) .

 Θέματα του συνεδρίου είναι :

 Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων, μετά από πρόταση του Δ.Σ και εισήγηση της 5μελούς Επιτροπής Νομιμοποίησης – Συγκρότηση σε σώμα.

 1. Εκλογή 5μελούς Προεδρείου
 2. Εκλογή 5μελούς Εφορευτικής Επιτροπής και πέντε (5 ) αναπληρωματικών μελών
 3. Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
 4. Διοικητικός Απολογισμός – Προγραμματισμός
 5. Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός
 6. Τοποθετήσεις των Συνέδρων
 7. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού (απαλλαγή του Δ.Σ.)
 8. Προτάσεις – Ψηφίσματα
 9. Εκλογή νέων οργάνων

 Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε για  τα απαιτούμενα έγγραφα και διαδικασίες νομιμοποίησης  των αντιπροσώπων σας και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.

Κάθε Ομοσπονδία – ήδη μέλος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. για να λάβει μέρος στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4 του τροποποιημένου από 28-2-05 Καταστατικού της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. και την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης, που είναι:

 Πρακτικό Γεν. Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών, υπογραμμένα αντίστοιχα από το Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης και την Εφορευτική Επιτροπή

 1. Κατάσταση παρόντων αντιπροσώπων στη Γεν. Συνέλευση
 2. Κατάσταση ψηφισάντων αντιπροσώπων
 3. Κατάσταση με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και κατάσταση εκλεγμένων αντιπροσώπων και αναπληρωματικών με τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους και την Ένωση από την οποία προέρχονται.
 4. Βεβαίωση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τον αριθμό των μαθητών των σχολικών μονάδων ανά Ένωση της Ομοσπονδίας, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στις αρχαιρεσίες μέσω των γονέων τους.
 5. Ονόματα και αριθμό των αντιπροσώπων των Ενώσεων προς την αντίστοιχη Ομοσπονδία. ( υπενθυμίζουμε ότι ,το μέτρο εκλογής εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Γονέων για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (1.500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης. Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ομοσπονδίες που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.)
 6. Σε περίπτωση τροποποιήσεων του καταστατικού της Ομοσπονδίας, να γίνει κατάθεση του νέου καταστατικού, επικυρωμένου, που να φαίνεται ο αριθμός σωματείου στο αντίστοιχο πρωτοδικείο.
 7. Τα έγγραφα να σταλούν το συντομότερο δυνατό στην ΑΣΓΜΕ και παράλληλα να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΠΘ (Γεν. Γραμματέα ) και στην αντίστοιχη Περιφέρειας επί αποδείξει.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ.4 του Καταστατικού της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. (Ν. Αρ. Μ. Συνομοσπονδιών 70/28-2-05 ) κάθε νέα Ομοσπονδία για να λάβει μέρος στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 29-09-19 θα πρέπει να έχει γίνει μέλος της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. τουλάχιστον 8 μέρες πριν, δηλαδή μέχρι τις 21-09-19 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και όλων των εγγράφων ).

 Μαζί  με την αίτηση εγγραφής του Δ.Σ. της νέας Ομοσπονδίας προς το Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4, όπου θα αναφέρεται ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται το καταστατικό της Συνομοσπονδίας και ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των υπολοίπων οργάνων της Διοίκησης, πλην των οκτώ (8) παραπάνω νομιμοποιητικών,  πρέπει απαραίτητα να υπάρχει:

 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της Ομοσπονδίας

 Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού των εκλογών της Ομοσπονδίας στο οποίο θα αναγράφονται οπωσδήποτε:

 • Οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι ,  Ενώσεις – Μέλη της Ομοσπονδίας, ο αριθμός των εκπροσώπων που η κάθε Ένωση έχει στην Ομοσπονδία και ο αριθμός των μαθητών τους που αντιπροσωπεύεται στην Ομοσπονδία (συμμετοχή στις εκλογές για πρωτοβάθμια ).
 • Τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
 • Τα ονόματα, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των εκπροσώπων για την Α.Σ.Γ.Μ.Ε., που σύμφωνα με το νόμο εξέλεξε η Ομοσπονδία.
 • Τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους-μέλη των Ενώσεων που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία καθώς και επικυρωμένα καταστατικά των Ενώσεων –μελών.
 • Το δικαίωμα εγγραφής  των Ομοσπονδιών – μελών πενήντα ΕΥΡΩ (50€ )
 • Τη διετή συνδρομή των πενήντα ΕΥΡΩ (50€ ) ανά αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας – μέλους που έχει εκλεγεί για την Α.Σ.Γ.Μ.Ε.

 Οι ομοσπονδίες μέλη της ΑΣΓΜΕ που προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε τροποποίηση του καταστατικού για την διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων σε επίπεδο περιφέρειας, δεν καταβάλουν το ποσό της εγγραφής, υποχρεούνται όμως να προσκομίσουν τα επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα που περιγράφονται παραπάνω ( στο σημείο 1. Και σημείο 2. ) 

 Συμπληρωματικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι  παρ’ όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο σε δευτεροβάθμιο όσο και σε τριτοβάθμιο επίπεδο – των οργανώσεων γονέων –  οι όλες διαδικασίες  θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον Ν. 1566/85 τον Ν. 2621/96  και Ν.4415/16  και ως προς τα γεωγραφικά όρια των ενώσεων και ομοσπονδιών.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το γρηγορότερο δυνατό για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα της τελευταίας στιγμής.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑprosklisi_sinedriou_asgme_2019