Α.1 ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
 1. Η συνένωση όλων των Γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Σχολείων της Ελλάδας για τον συντονισμό, μελέτη και προβολή των προβλημάτων, την ουσιαστική συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες λειτουργίας των σχολείων, την προάσπιση και διεύρυνση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, ουσιαστικά την κατάργηση στην πράξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της παραπαιδείας, την ανάπτυξη και προαγωγή της Παιδείας, με απώτερο στόχο τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 2. Η πλήρης κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των σύγχρονων αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο εκπαιδευτικό και άλλο αναγκαίο προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, δωρεάν παροχή βιβλίων και συγγραμμάτων, δημόσια δωρεάν ασφάλιση – σίτιση– μεταφορά για όλους κ.α.), ένταξη των κοινοτικών κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό. Καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία του σχολείου.
 3. Η διασφάλιση της αποκλειστικής  υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν μόρφωση όλων των παιδιών χωρίς μεταβίβαση «αρμοδιοτήτων» στην τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς.
 4. Η δίχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική αγωγή.
 5. Η γενίκευση ενός τύπου σχολείου, που θα παρέχει σε όλους τους μαθητές, ως την ενηλικίωση και βιολογική ωρίμανση, τη βασική γενική μόρφωση. Καθιέρωση Ενιαίου Δωδεκάχρονου Σχολείου γενικής μόρφωσης (κατάργηση των χωριστών βαθμίδων και των ανισότιμων σχολικών δικτύων ), σαν απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνον των πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και της όποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που θα εξασφαλίζει ώστε όλοι οι μαθητές να κατακτούν τη βασική γενική μόρφωση.
 6. Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των παιδιών σε διδακτήρια πρωινά σύγχρονα, άνετα και υγιεινά, ιδιοκτησίας του κράτους,  με όλη τη σύγχρονη υποδομή (αυλές, εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, υποδομές σίτισης, ξεκούρασης, παιδικές χαρές κ.ά. ) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας.  Η διοργάνωση –σε χρόνο εκτός σχολικού προγράμματος- εκδηλώσεων και συλλογικών λειτουργιών από τους βασικούς συντελεστές της σχολικής κοινότητας: τα Μαθητικά Συμβούλια, τους συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων. Από κοινού ή διακριτά. Ψυχαγωγικού, ενημερωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, αθλητικού χαρακτήρα. Με ισχυρούς νομοθετικούς φραγμούς αποτροπής κάθε λογής εμπορευματοποίησης του σχολικού κτιρίου –συνολικά ή τμημάτων του- από ιδιώτες, επιχειρηματίες και κάθε λογής «μη κερδοσκοπικούς» κατ όνομα οργανισμούς και ΜΚΟ.
 7. Η καταγραφή όλων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η εξασφάλιση ειδικής αγωγής. Εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υγειονομικής φροντίδας,  εξασφάλιση εργασίας για όσους μπορούν να εργαστούν. Στήριξη και ειδική βοήθεια μέσα στο δημόσιο σχολείο των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 8. Η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στη μόρφωση για όλα τα παιδιά  των προσφύγων και μεταναστών μεριμνώντας παράλληλα ώστε να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.
 9. Η ίδρυση Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών μετά το 12χρονο σχολείο, ενταγμένων στο εκπαιδευτικό σύστημα, για τα επαγγέλματα που δεν χρειάζονται πανεπιστημιακές σπουδές, που θα παρέχουν ουσιαστική ειδίκευση και πλήρη επάρκεια για την άσκηση επαγγέλματος, χωρίς ανάγκη πιστοποίησης.
 10. Η αναδιαμόρφωση μιας αληθινά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης με ισότιμα ιδρύματα, τμήματα και σχολές, που θα παρέχουν πλήρη επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική ικανότητα στους αποφοίτους τους  και θα αναπτύσσουν την έρευνα με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της γενικής προόδου και ευημερίας.
 11. Η ισότιμη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Σχολείου για ολοκλήρωση του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου, με την ενίσχυση στην απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματός τους.
 12. Η διεκδίκηση για δημιουργία μόνιμων θέσεων και πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (φύλαξης, καθαριότητας, τραπεζοκόμων, γραμματείας, βιβλιοθήκης,  επιστασίας και επιστημονικού προσωπικού στήριξης του εκπαιδευτικού έργου  (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).
 13. Η ανάπτυξη της Αισθητικής Αγωγής και της Καλλιτεχνικής παιδείας, της Φυσικής Αγωγής και της σχολικής άθλησης, η εξασφάλιση μόνιμων καθηγητών και ωρών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και υποδομών για ολοκληρωμένη εξασφάλιση όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η προώθηση και ανάπτυξη της άθλησης και του πολιτισμού.
 14. Η ολοκληρωμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με ενιαία αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, μόνιμους εκπαιδευτικούς που θα εξασφαλίζει τη διδασκαλία τουλάχιστον μιας γλώσσας από την Δ΄ Δημοτικού, η άριστη γνώση της οποίας θα βεβαιώνεται από τον απολυτήριο τίτλο σπουδών των μαθητών
 15. Η ριζική αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων ώστε, επιστημονικά και παιδαγωγικά επεξεργασμένα, επικεντρωμένα στα θεμελιακά στοιχεία της γνώσης, να παρέχεται ουσιαστική μόρφωση συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, το μάθημα με την κοινωνική ζωή ώστε να δίνουν μια σφαιρική και συγκροτημένη εικόνα για τη ζωή.
 16. Η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών και ο συντονισμός της δράσης όλων των γονέων για τη λύση τους.
 17. Η συμπαράσταση στις μαθητικές κοινότητες για πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα κι έξω από το σχολείο για τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, άλλους Συλλόγους Γονέων, τα εργατικά σωματεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους κ.ά.
 18. Η ενθάρρυνση των μαθητών για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της δράσης, της διεκδίκησης και της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας και συμμετοχής των συμβουλίων τους (στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση) στα συλλογικά όργανα  του σχολείου.
 19. Η προστασία της υγείας των μαθητών με την εφαρμογή σύγχρονου θεσμού σχολικής υγιεινής και ύπαρξη σχολιάτρων.

Η επιδίωξη για συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.

Διαβάστε Περισσότερα
Α.2 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
 1. Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, μαζικούς φορείς, κρατικές δομές, επιστημονικά και εργατικά σωματεία.
 2. Η ενημέρωση των γονέων για τα ζητήματα της Εκπαίδευσης και δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών των οργανώσεων γονέων.
 3. Η έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων με σκοπό την προώθηση των σκοπών των οργανώσεων  γονέων  και πάντα στο πνεύμα της ελεύθερης έκφρασης των μελών.
 4. Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη των Οργάνων Διοίκησης των Οργανώσεων γονέων.
 5. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους για την ενημέρωσή τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.
 6. Η εκπροσώπηση των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων  στις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας των Δήμων.
 7. Η ουσιαστική συμμετοχή στο Σχολικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας και τις επιτροπές κυλικείου, εκδρομών κ.α.
 8. Η τακτική, ισότιμη και αρμονική συνεργασία των οργάνων διοίκησης των Οργανώσεων γονέων με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης  για την υλοποίηση των σκοπών του.
 9. Η συμμετοχή και στενή συνεργασία  με τις Οργανώσεις Γονέων από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τεταρτοβάθμιο όργανο.
 10. Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εκθέσεων, παραστάσεων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων για την υλοποίηση των σκοπών των οργανώσεων γονέων.

Κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών των οργανώσεων γονέων.

Διαβάστε Περισσότερα