(Σύμφωνα με το άρθρο 53  του Ν.1566/1985, άρθρο 2 του Ν. 2621/1998, Δ4/662/23.12.98 και το άρθρο 51 του Ν.4415/2016)

Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω νόμων  και του Αστικού Κώδικα.

Β.1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων  που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή εκπαιδευτικός, φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γ.Σ. των γονέων όλων των μαθητών, προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωματείου. Για τον σκοπό αυτό ο Δ/ντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ενημερώνει σχετικά τους γονείς.

Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον την πρώτη φορά δεν ψηφίσουν γονείς, που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δε συμμετέχει στο συμβούλιο της  σχολικής κοινότητας, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Σύλλογος γονέων ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα. Συστεγαζόμενα σχολεία δεν μπορεί να έχουν ενιαίο σύλλογο, εκτός από τα σχολεία που λειτουργούν ενιαία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Για την ίδρυση συλλόγου γονέων χρειάζονται το λιγότερο 21 γονείς, οι οποίοι σε  γενική συνέλευση  θα αποφασίσουν για το καταστατικό του και θα εκλέξουν προσωρινή διοίκηση.

Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση, μέσω δικηγόρου, στο Πρωτοδικείο της έδρας της σχολικής μονάδας, στην οποία επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και την ημερομηνία, ώστε να γίνει η εγγραφή του συλλόγου στο πρωτοδικείο.

Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.

Τότε, η προσωρινή διοίκηση φροντίζει ώστε να γίνουν αρχαιρεσίες σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ4/662/23.12.98 , το άρθρο 2 του Ν. 2621/98 & το άρθρο 51 Ν. 4415/2016 και μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το Πρωτοδικείο.

Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η σχολική επιτροπή  υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων  και των υπαρχόντων του συλλόγου.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.2 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας  συγκροτούν μία ένωση γονέων.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Για την ίδρυση Ένωσης Συλλόγων Γονέων απαιτούνται δυο τουλάχιστον σύλλογοι γονέων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας και η ίδια διαδικασία (21 γονείς  από τουλάχιστον δύο  συλλόγους γονέων).

Αν σε κάποιο Δήμο ή  Δημοτική Ενότητα ή Τοπική Κοινότητα, ή Δημοτική Κοινότητα υπάρχει μόνο ένα σχολείο, ο σύλλογος γονέων του συμμετέχει απευθείας στην Ομοσπονδία μ’ έναν εκπρόσωπο.

Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας.

Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές (ολιγάριθμες σχολικές μονάδες), ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.

Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.

ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Για την ίδρυση Ομοσπονδίας απαιτούνται τουλάχιστον δύο ενώσεις της ίδιας Περιφέρειας ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας και η προαναφερόμενη διαδικασία (21 γονείς  από τουλάχιστον δύο  Ενώσεις γονέων).

Διαβάστε Περισσότερα
Β.4 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΓΜΕ)

Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.

 

Σε περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί οργάνωση γονέων ή υπάρχει καταστατικό αλλά δεν έχει συσταθεί σύλλογος, τότε τη σύγκληση – και μόνο – της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Γονέων ή της Ομοσπονδίας Γονέων ή της ΑΣΓΜΕ, κατά περίπτωση, έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ο Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα. 

 

Καθήκον των ανωτέρων οργάνων είναι να βοηθούν στην ίδρυση οργάνων της  κατώτερης βαθμίδας.

Οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:

 

α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.

β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.

γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου του επόμενου μονού έτους.

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους.

 

Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές δεν τηρηθούν επακριβώς και μετατεθούν επ’ ολίγον, οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις υπερκείμενες οργανώσεις, μόνο εφόσον οι αρχαιρεσίες τους πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενική Συνέλευση της υπερκείμενης οργάνωσης και εφόσον κατατεθούν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Διαβάστε Περισσότερα
Β.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

  • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτερο όργανο των μελών του Συλλόγου, αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες (οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση) και έχει αποφασιστικό χαρακτήρα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την  οικονομική τους τακτοποίηση,  μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται (ο αριθμός των υποψηφίων μελών στα όργανα – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – που προβλέπονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στο καταστατικό).

Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει στον σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων και τα στοιχεία  επικοινωνίας.(Στοιχεία Γονέων)

Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δύο συνδρομές).

  • Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων γονέων των σχολείων του ίδιου δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
  • Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
  • Η Γενική Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Γονέων όλης της χώρας.

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.

Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

  • Από τον Σύλλογο Γονέων : εκπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.
  • Από την Ένωση Γονέων : ο εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
  • Από την Ομοσπονδία Γονέων : εκπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία (ΑΣΓΜΕ).

 

Εκλέγονται, επίσης, αναπληρωματικοί εκπρόσωποι.


ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Η θητεία των Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια.

Η θητεία των μελών των Οργάνων των Οργανώσεων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων τους λήγει αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα παιδιά τους δεν φοιτούν πλέον σε Σχολική Μονάδα, οπότε αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ένωσης ή στη Δ.Ε.Π. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο του Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής κοινότητας, ή Δημοτικής Κοινότητας.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει ανήλικο παιδί που φοιτά σε σχολική μονάδα.

Αν ο γονέας δεν έχει πλέον παιδί μαθητή, αυτός αυτοδίκαια αποχωρεί από όλα τα όργανα των γονέων.

Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεων κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοίκησης, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για τον σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του. (Θητεία – Όργανα)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής.

Αν υπάρχουν ελλείψεις σε εκπροσώπους π.χ  στη ΔΕΠ και στην υπερκειμένη οργάνωση, εκλέγονται και οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι  που προβλέπονται από το καταστατικό και τον νόμο.

Για να εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις παραπάνω βαθμίδες, η θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων του δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες.

Διαβάστε Περισσότερα