Δ.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ.

Διαβάστε Περισσότερα
Δ.2 ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα Όργανα του Οργανώσεων Γονέων και οι Εκπρόσωποί  τους στα υπερκείμενα όργανα, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση  ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.

Ο αριθμός των υποψηφίων για τη διοίκηση και την ελεγκτική επιτροπή των οργανώσεων γονέων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που ορίζει το καταστατικό.

Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκλογές για διοικητικό συμβούλιο,  ελεγκτική επιτροπή και εκπροσώπων στην υπερκείμενη οργάνωση γίνονται ταυτόχρονα. (Αριθμός εκπροσώπων, Ν.1264 άρθρο 9)

Διαβάστε Περισσότερα
Δ.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
 1. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής (περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια), οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο. Το εκλογικό μέτρο καθορίζεται διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα δε λαμβάνεται υπόψη). Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός στο συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του αναλογούν, καταλαμβάνει, τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ακόμα κι αν δεν έλαβαν το μέτρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα), όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων  αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,  στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα (π.χ. από ένας έως τρεις (1-3) εκλεγόμενοι – ένας (1) σταυρός προτίμησης, τέσσερις έως έξη (4-6) εκλεγόμενοι – δύο (2) σταυροί προτίμησης, επτά έως οκτώ (7-8)  εκλεγόμενοι – τρεις (3) σταυροί προτίμησης, εννέα έως έντεκα (9-11) εκλεγόμενοι – τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης κλπ)
Διαβάστε Περισσότερα
Δ.4 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από τον Νόμο Όργανα (Σχολικό Συμβούλιο, Ένωση Συλλόγων Γονέων κλπ), θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών της Σχολικής Μονάδας που λειτουργεί ο Σύλλογος.

Σε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες, δεν επιτυγχάνεται η συμμετοχή γονέων που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, και στην Ένωση Γονέων.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας (1/3), εντός των νομίμων προθεσμιών.

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων στις Ενώσεις Γονέων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Η  σταυροδότηση για τους εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων.

Υποθέτουμε ότι στις εκλογές εκπροσωπούνται όλοι οι μαθητές του σχολείου (π.χ. 300), τότε θα εκλέγονταν 10 εκπρόσωποι (1/30 μαθητές).

 1. Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα). Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, η σταυροδότηση έχει ως εξής: Το 40% του 10 είναι 4 και επομένως μπαίνουν μέχρι 4 σταυροί.
 2. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής (περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια). Στην απλή αναλογική οι σταυροί είναι τόσοι όσοι εκλέγονται(10).

Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2 συλλόγους στην Ένωση Γονέων, δεν μπορεί να ψηφίσει 2 φορές (ή παραιτείται και καταλαμβάνει άλλος τη θέση του ή δεν ψηφίζει δυο φορές). Το ίδιο ισχύει και για όποιον είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία από 2 Ενώσεις κ.ο.κ.

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων για την οικεία Ομοσπονδία Γονέων είναι ένας (1) εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων – μελών της Ένωσης Γονέων. Διευκρινίζεται ότι οι Σύλλογοι, από τους οποίους θα υπολογιστεί ο αριθμός μαθητών που εκπροσωπούνται, θα πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί και από τη  Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων. Σε περίπτωση υπολοίπου από εκατόν πενήντα (150) και πάνω,  εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ενώσεις που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριακοσίων (300) μαθητών, εκλέγεται ένας  (1) εκπρόσωπος.

Οι εκπρόσωποι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) εκλέγονται με μονοσταυρία.

Το μέτρο εκλογής εκπροσώπων  της Ομοσπονδίας Γονέων για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (1500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης. Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ομοσπονδίες που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Διαβάστε Περισσότερα
Δ.5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

 1. Στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα επικυρωμένα.
  Στα πρακτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά  τις εκλογές, ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός και ο έλεγχος περί του ορθού υπολογισμού των εκπροσώπων σε κάθε πρωτοβάθμια και υπερκείμενη οργάνωση.
  Η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο Δήμο, βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων.
 1. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συν βεβαίωση της Διεύθυνσης με τη δύναμη των μαθητών της σχολικής μονάδας, για τη διαπίστωση του 1/3.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

Στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.

 1. Στον οικείο Δήμαρχο, τη σύνθεση του οργάνου και τον εκπρόσωπό του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
 2. Στις  οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων ανακοινώνει εγγράφως:

 1. Στη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, επικυρωμένα, και η οποία προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την απαρτία και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει τη Συνομοσπονδία Γονέων (ΑΣΓΜΕ).
 2. Στον οικείο Περιφερειάρχη, τη σύνθεση του Δ.Σ.
 3. Στην ΑΣΓΜΕ, τα ονόματα των εκλεγμένων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών.

Δ. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ ανακοινώνει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.

Διαβάστε Περισσότερα