Γ.1.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το  Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, που λειτουργεί σε κάθε σχολείο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη και είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και αποδίδει τα σχετικά παραστατικά στη Σχολική Επιτροπή.

Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Σχολικά Συμβούλια

Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, που αποτελείται από:

 • τον σύλλογο των διδασκόντων
 • το ΔΣ του συλλόγου γονέων
 • τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • τρεις εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

Έργο του είναι: «η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο,  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος».

 1. Δεν απαιτείται πράξη συγκρότησης
 2. Πρόεδρος: ο διευθυντής του σχολείου, που διορίζει ένα από τα μέλη γραμματέα
 3. Λειτουργεί νόμιμα με τα παρόντα μέλη (αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα)
 4. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον  χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε όποτε  το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο
 5. Συγκαλείται, με πρόσκληση του Προέδρου του στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη του τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται στα μέλη την προηγούμενη της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 6. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο σχολείο και εκτός του διδακτικού ωραρίου.
 7. Μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε για να δώσει πληροφορίες ή γνώμη σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. Ο προσκληθείς αποχωρεί από τη συνεδρίαση πριν από την ψηφοφορία.
 8. Είναι απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, στα οποία θα καταχωρείται η πρόσκληση του προέδρου για τη σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Καταγράφεται η γνώμη των μειοψηφούντων μελών.
 9. Θέματα αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.
 10. Τα σχολικά συμβούλια συστεγαζόμενων σχολείων διατηρούν την αυτοτέλειά τους αλλά μπορούν να πραγματοποιούν και κοινές συνεδριάσεις.
 11. Το σχολικό συμβούλιο έχει ως σφραγίδα τη σφραγίδα του σχολείου.
Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
 1. Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
 • α) Τον Διευθυντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 • β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του.
 • γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
 • δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
 • ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου.

Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα κυλικείο, αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων, συλλόγους διδασκόντων κ.λπ. η επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας του σχολικού κυλικείου αποτελείται από:

 • α) Έναν Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
 • β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από όλους τους συλλόγους των σχολικών μονάδων που συστεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.
 • γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.
 • δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων.
 • ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών μονάδων.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του συγκροτήματος.

 1. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

 1. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.
Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Σχολικά Κυλικεία

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των Κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11927/Δ4 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 242/9-2-2004)

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας στη Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος γονέων ούτε αποδέχεται την πρόσκληση εκπρόσωπος των γονέων τότε στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων.

Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής και ένας πρόεδρος συλλόγου γονέων ή εκπρόσωπος των γονέων, με κλήρωση ενώπιον ειδικής συνεδρίας της Σχολικής Επιτροπής, κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Διαβάστε Περισσότερα
Γ.1.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

(Αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 

Οδηγός Σχολικών Εκδρομών

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως πρόεδρο, δύο συνοδούς-εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από εκπροσώπους του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή-μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία ψήφο.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του τουριστικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επισημαίνεται, ότι μετά την κατακύρωση της προσφοράς στο τουριστικό γραφείο δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στους όρους της σύμβασης και στις συμφωνημένες υπηρεσίες.

Τέλος, για κάθε εκδρομή-μετακίνηση στο εξωτερικό των συνοδών εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής. Για εκδρομές – μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στην αρμόδια ασφαλιστική υπηρεσία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Διαβάστε Περισσότερα